Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα του Συλλόγου προκειμένου:
 • Να διασφαλίσει την ασφαλή παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, διασύνδεσης και υποστήριξης λογισμικού, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης έργων ανάπτυξης λογισμικού και παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση του Συλλόγου με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Να προστατεύσει τα συμφέροντα του Συλλόγου και όσων συνεργάζονται με αυτόν και τον εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδομένων τους
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών ανάπτυξης, διασύνδεσης και υποστήριξης λογισμικού, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης έργων ανάπτυξης λογισμικού και παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων του Συλλόγου
H εφαρμογή Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών στοχεύει στα ακόλουθα:
 • Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες του Συλλόγου από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία
 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους
 • Επιβολή ασφαλών διαδικασιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής από τρίτους
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων
 • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Έλεγχο των διακινούμενων και ανταλλασσόμενων πληροφοριών και δεδομένων
 • Άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας
 • Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης του Συλλόγου στην πιστή εφαρμογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλης της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών. Το σύνολο του προσωπικού του Συλλόγου που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες στον τομέα της εργασίας του. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι και μέλη του Συλλόγου δεσμευόμαστε στην επίτευξη των στόχων του Συλλόγου και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών. Επίσης δεσμευόμαστε για την συνεχή αύξηση του επιπέδου της Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών και μέσω της παροχή των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη των παραπάνω.