Αρχική / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Ο Σύλλογος – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ανάθεση Ακινήτου
Αν πουλάτε ή ενοικιάζεται κάποιο ακίνητο και επιθυμείται να συνεργασθείτε με τα Μεσιτικά Γραφεία που είναι Μέλη του e-akinita.gr και δραστηριοποιούνται κοντά στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, σας παρακαλούμε, συμπληρώστε τη Φόρμα ανάθεσης ακινήτου. Θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας, για να σας εξυπηρετήσουν!!!

Φόρμα ανάθεσης ακινήτου

Ζήτηση Ακινήτου
Αν αναζητάτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο και δεν το έχετε ακόμη βρει, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Ζήτησης ακινήτου. Τα Μεσιτικά Γραφεία, που είναι Μέλη του e-akinita.gr και δραστηριοποιούνται στις περιοχές που αναζητάτε ακίνητο, θα επικοινωνήσουν, άμεσα μαζί σας, για να σας εξυπηρετήσουν!!!

Φόρμα Ζήτησης ακινήτου

Ενημερωθείτε στο e-mail σας
Για να δημιουργήσετε μια ζήτηση που θα αποθηκευτεί στο σύστημα και θα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο e-mail σας για όλα τα νέα ακίνητα που την ικανοποιούν πατήστε

Είσοδος

Νομοθεσία περί αμοιβών - Δικαστικές αποφάσεις

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012


 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 43/1997 ΕΦ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

· Δικαίωμα λήψης μεσιτικής αμοιβής σε περίπτωση μη υπογραφής οριστικής σύμβασης
Μεσιτεία. Δικαίωμα μεσίτη να αξιώσει αμοιβή μόνο σε περίπτωση που μετά από δική του μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας καταρτισθεί το σχετικό συμβόλαιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, επιτρέπεται αντίθετη συμφωνία κατά την οποία ο μεσίτης της δικαιούται την αμοιβή που του υποσχέθηκαν για μόνη τη διαμεσολάβησή του ή την υπόδειξη ευκαιρίας ανεξάρτητα αν θα επακολουθείση η κατάρτιση σχετικής σύμβασης.


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 136/2001 ΕΦ. ΛΑΡΙΣΑΣ

· Άκυρη η σύμβαση καταβολής μεσιτικής αμοιβής σε πρόσωπο που στερείται την νόμιμη άδεια
Η έναντι αμοιβής μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας για την σύναψη αμφοτεροβαρών συμβάσεων που αφορούν ακίνητα, επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο. Η συμφωνία για την καταβολή μεσιτικής αμοιβής για διαμεσολάβηση στην πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής σε πρόσωπο που δεν είναι επαγγελματίας μεσίτης, είναι άκυρη και δεν δημιουργεί απαίτηση.


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: Α.Π. 973/1999 (Δ΄ Τμ.)

· Υποχρέωση καταβολής μεσιτικής αμοιβής σε περίπτωση που στην αγορά προβεί τρίτο πρόσωπο, άλλο από τον εντολέα.
Επί συμβάσεως μεσιτείας που αποβλέπει στην υπόδειξη ευκαιρίας στον εντολέα προς πώληση πράγματος τούτου, για το οποίο υφίσταται όμοια σύμβαση με άλλο πρόσωπο προς υπόδειξη ευκαιρίας προς αγορά του ιδίου πράγματος, εάν ο δεύτερος αυτός εντολέας δεν προβεί στην αγορά του πράγματος, που του υποδείχθηκε με βάση τη σύμβαση μεσιτείας, αλλά, με βάση την γενομένη προς αυτόν από τον μεσίτη υπόδειξη, υποδείξει το πράγμα αυτό ή μέρος του πράγματος σε τρίτους, οι οποίοι συνεπεία της υποδείξεως αυτής συνάψουν σύμβαση με τον πρώτο εντολέα (πωλητή) και αγοράσουν το πράγμα ή μέρος τούτου, τότε μπορεί να θεωρηθεί για τον εντολέα πωλητή ότι η κατάρτιση της σύμβαση με τους τρίτους είναι αποτέλεσμα της υπόδειξης του μεσίτη, για την οποία είχε γίνει η σχετική σύμβαση μεσιτείας.


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: ΑΠ 529/2004.

· Προϋποθέσεις επάρκειας της απλής υποδείξεως ευκαιρίας για την αξίωση μεσιτικής αμοιβής.
Στην εντολή προς υπόδειξη ευκαιρίας δεν απαιτούνται περαιτέρω προσωπικές ενέργειες του μεσίτη. Αρκεί ότι η σύμβαση καταρτίσθηκε ως συνέπεια αυτής της υπόδειξης (πρόσφορη αιτιώδης συνάφεια). Δεν απαιτείται η σύναψη της κύριας συμβάσεως να είναι αποκλειστικά και κύρια το προϊόν της ενέργειας του μεσίτη, διότι δεν αποκλείεται και παρεπόμενη ενέργειά του ή άλλη δευτερεύουσα προσπάθειά του να είναι υπό ορισμένες συνθήκες επαρκής ή και η μόνη απαιτούμενη. Τέτοιες συνθήκες λόγου χάρη θα συντρέχουν όταν ο μεσίτης έδωσε στον εντολέα το όνομα και τη διεύθυνση του ενδιαφερομένου για τη σύναψη σύμβασης ώστε να καθιστά δυνατή την απευθείας διαπραγμάτευση.


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 98/2006 ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ

· Αναγνώριση ως έγκυρης προφορικής εντολής.
Η ανάθεση με προφορική εντολή της πώληση ακινήτου, για το οποίο (ακίνητο) ο ιδιοκτήτης είχε αναθέσει, όχι όμως κατ’αποκλειστικότητα, την υπόδειξη αγοραστού και σε άλλον μεσίτη, δεν αναιρεί από μόνη της την ύπαρξη δεύτερης προφορικής εντολής . Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε ποσοστό 2% επί του πραγματικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ 19%, είναι η συνήθης μεσιτική αμοιβή για παρόμοιες περιπτώσεις ακινήτων στην περιοχή της Αττικής.


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 7530/2006 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα 5ο).

· Ύπαρξη παράλληλων εντολών προς τον μεσίτη από πωλητή και αγοραστή και μη αναφορά του μεσίτη στο συμβόλαιο
Το γεγονός ότι ο μεσίτης είχε εντολή και από την πωλήτρια εταιρεία δεν τον εμπόδιζε από το να ενεργεί και με εντολή των αγοραστών. Ουδεμία δε ασκεί επιρροή για το έγκυρο της δοθείσας εντολής το γεγονός ότι για την πώληση του εν λόγω ακινήτου παρενέβη και τρίτο πρόσωπο και ότι στο επίμαχο πωλητήριο συμβόλαιο αναφέρεται ότι «γι’αυτήν την πώληση δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης».

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 1119/2005 Α.Π.

· Δικαίωμα λήψης μεσιτικής αμοιβής σε περίπτωση πλειστηριασμού
Το γεγονός ότι η αγορά του ακινήτου έγινε με συμμετοχή σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό δεν σημαίνει ότι διακόπηκε ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της υποδείξεως και της αποκτήσεως του ακινήτου, ενόψει των ενεργειών του μεσίτη για την απόκτηση του ακίνητου από τους εντολείς του. Η σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως δεν απαιτείται να είναι κυρίως αποτέλεσμα των ενεργειών του μεσίτη, αφού και παρεπόμενες ενέργειες αυτού ή άλλες δευτερεύουσες προσπάθειές του είναι δυνατόν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να είναι επαρκείς προ τούτο.


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 2880/2002 ΕΦ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

· Η γνώση της διαμεσολάβησης μεσίτη στην κατάρτιση της σύμβασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρέωση καταβολής μεσιτικής αμοιβής.
Η γνώση στο πρόσωπο του εντολέα, ότι στην κατάρτιση της σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο μεσολάβησε μεσίτης, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρέωση αυτού προς καταβολή αμοιβής του μεσίτη, ούτε επίσης η τυχόν άγνοια του μεσίτης ως προς το πρόσωπο του εντολέα απαλλάσσει τον τελευταίο της υποχρεώσεώς του προς καταβολή της αμοιβής, εφόσον ο μεσίτης αποδεικνύει ότι η κατάρτιση της συμβασης υπήρξε αποτέλεσμα της δικής του υπόδειξης.


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 6626/2000 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

· Παράλληλες εντολές του μεσίτη από αγοραστή και πωλητή – συνήθης μεσιτική αμοιβή.
Το γεγονός ότι ο μεσίτης έλαβε αμοιβή από τους αγοραστές ή και υπόσχεση αμοιβής, εφόσον τούτο δεν έχει αποκλειστεί από τη σύμβαση εντολής, ούτε προέκυψε ότι αυτός ενήργησε αντίθετα προς την καλή πίστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου 706 ΑΚ, δεν απαγορεύεται. Η συμφωνηθείσα αμοιβή δεν είναι, κατά την κρίση του δικαστηρίου, δυσαναλόγως μεγάλη σε σχέση με την αξία του αντικειμένου της κυρίας συμβάσεως, με τον τρόπο μεσολαβήσεως του ενάγοντος και τις καταβληθείσες προσπάθειες αυτού. Η συνηθισμένη μεσιτική αμοιβή για μεσολάβηση σε τέτοιου είδους συναλλαγές στην περιφέρεια Αθηνών, έφθανε, κατά τον κρίσιμο χρόνο καταρτίσεως της επίδικης εντολής, μέχρι του ποσοστού 2% επί της αξίας του αντικειμένου της κυρίας συμβάσεως.


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 7553/2000 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

· Υπογραφή συμβολαίων στην Αντικειμενική Αξία – Συνάρτηση με μεσιτική αμοιβή
Η μη αναγραφή στο συμβόλαιο του τιμήματος αυτού επιφέρει μόνο μερική ακυρότητα των συμβληθέντων σ’αυτό που αφορά τη συμφωνία για το ύψος του αναγραφόμενου τιμήματος. Ομως η μερική αυτή ακυρότητα δεν επηρεάζει το κύρος της συμβάσεως μεσιτείας, με την οποία συμφωνήθηκε ότι η ενάγουσα θα καταβάλει ως αμοιβή 2% επί της πραγματικής αξίας αγοράς.


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 370/2001 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

· Συνήθης μεσιτική αμοιβή
Μεσιτική αμοιβή από ποσοστό 2% επί του πραγματικού αντικειμένου της σύμβασης που είναι η συνήθης και προσήκουσα για ακίνητα στην περιοχή της Αττικής δεν είναι δυσανάλογα μεγάλη.


ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 942/2006 Α.Π.

· Δικαίωμα λήψης μεσιτικής αμοιβής με μεταβίβαση των μετοχών της επιχείρησης που ανήκει.
Η πώληση ακινήτου που ανήκει σε επιχείρηση μπορεί να γίνει και με την μεταβίβαση όλων των μετοχών της εταιρείας που είναι φορέας της επιχείρησης, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατ’ιδίαν μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Αν μετά τις ενέργειες του μεσίτη οι συμβαλλόμενοι προβούν σε κατάρτιση άλλης σύμβασης, δεν οφείλεται η αμοιβή, εκτός εάν εκ των συγκεκριμένων δεδομένων, κατά τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, προκύπτει ότι ο εντολέας εννοούσε να επιτύχει την κατάρτιση σύμβασης με ορισμένο αποτέλεσμα, ισοδύναμο, ανεξάρτητο από την μορφή αυτής. Τέτοια σύμβαση, αντί εκείνης της πώλησης συγκεκριμένου ακινήτου, αποτελεί και η σύμβαση μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της ιδιοκτήτριας του ακινήτου κεφαλαιουχικής εταιρείας (αρ.79 παρ.4 Ν. 2238/94, όπως προστέθηκε με αρ. 15 παρ.3 Ν.2459/97), που οι συμβαλλόμενοι για λόγους φοροτεχνικούς, επιχειρηματικούς κλπ προτιμούν ως την πλέον συμφέρουσα σ’αυτούς και έχει το ίδιο αποτέλεσμα, ήτοι την μεταβίβαση του ακινήτου.

Οι παραπάνω αποφάσεις επιλέχθηκαν με μέριμνα του Δικηγορικού Γραφείου

Χάρη Ν. Μεϊδάνη, Νομικού Συμβούλου του «Σ.Μ.Α.Σ.Α.Α» 

60/2009 ΑΠ ( 485034)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Σύμβαση μεσιτείας.

Πότε υπάρχει μεσολάβηση και πότε υπόδειξη δεν ορίζεται στο νόμο και, εφόσον το περιεχόμενο αυτών δεν προκύπτει από τη σύμβαση, η μεσολάβηση περιλαμβάνει συνήθως κάθε πρόσφορη ενέργεια του μεσίτη για να έλθουν σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να συνεννοηθούν για την κατάρτιση της συμβάσεως και είναι δυνατό, αλλά δεν απαιτείται, να περιλαμβάνει επιπλέον και την παρακολούθηση από το μεσίτη των συνεννοήσεων των μερών, τη μεταφορά ή γνωστοποίηση των προτεινομένων από το ένα μέρος στο άλλο όρων και τη διαπραγμάτευση των όρων αυτών. Αντίθετα, η υπόδειξη ευκαιρίας είναι κάτι λιγότερο από τη μεσολάβηση, διότι ο μεσίτης ενημερώνει απλώς με αυτή τον εντολέα του για την ύπαρξη συγκεκριμένης και άγνωστης προηγουμένως σ` αυτόν δυνατότητας συνάψεως της συμβάσεως, που τον ενδιαφέρει. Αν η συμφωνημένη αμοιβή είναι δυσανάλογα μεγάλη, μειώνεται από το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη στο μέτρο που αρμόζει. Στοιχεία που καθιστούν την αμοιβή δυσανάλογα μεγάλη. Περιστατικά. (Αναίρεση της 4818/2006 ΕΦ ΑΘ).

 

67/2009 ΑΠ ( 485123)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Αμοιβή μεσίτη.

Προϋποθέσεις για την καταβολή αμοιβής στον μεσίτη. Η μεσολάβηση περιλαμβάνει συνήθως κάθε πρόσφορη ενέργεια του μεσίτη για να έλθουν σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να συνεννοηθούν για την κατάρτιση της συμβάσεως. Δεν απαιτείται, να περιλαμβάνει επιπλέον και την παρακολούθηση από το μεσίτη των συνεννοήσεων των μερών. Αντίθετα, η υπόδειξη ευκαιρίας είναι κάτι λιγότερο από τη μεσολάβηση, διότι ο μεσίτης ενημερώνει απλώς με αυτή τον ένα ή και τους δυο ενδιαφερόμενους για την ύπαρξη συγκεκριμένης και άγνωστης προηγουμένως σ` αυτούς δυνατότητας συνάψεως της συμβάσεως, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω προσωπικές ενέργειες αυτού, μάλιστα δε η σύναψη της συμβάσεως δεν απαιτείται να είναι αποκλειστικά και κύρια το προϊόν του μεσίτη, διότι δεν αποκλείεται και παρεπόμενη ενέργεια αυτού ή άλλη δευτερεύουσα προσπάθειά του να είναι επαρκής ή και η μόνη απαιτουμένη, όπως το γεγονός ότι ο μεσίτης έδωσε στον εντολέα του τη διεύθυνση και το όνομα του ενδιαφερομένου για τη σύναψη της συμβάσεως, ώστε να καθιστά δυνατή την απ` ευθείας διαπραγμάτευση. Περιστατικά. (Αναίρεση της 9859/2005 ΕΦ ΑΘ).

 

69/2009 ΑΠ ( 485137)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Οταν πλήττεται η απόφαση με την αιτίαση της παραβιάσεως κανόνα του ουσιαστικού δικαίου πρέπει, για την πληρότητα του δικογράφου της αναιρέσεως, να προσδιορίζονται σ` αυτό με σαφήνεια, τόσο οι κρίσιμες για την ουσία παραδοχές της αποφάσεως επί του σχετικού θέματος, όσο και η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε, καθώς και το αποδιδόμενο στο δικαστήριο της ουσίας σφάλμα ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της διατάξεως αυτής, αλλά και η επίδραση που έχει το σφάλμα στο διατακτικό της αποφάσεως. Η ως άνω υποχρέωση της παράθεσης των πιο πάνω στοιχείων είναι απολύτως σύμφωνη με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, διότι διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του και συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος πρόσβασης του καθενός στα δικαστήρια. (Απόρριψη της 1890/2007 ΠΠΡ ΑΘ).

 

190/2009 ΑΠ ( 485499)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Εννοια μεσίτη αστικών συμβάσεων και επιμελητηρίων.

Η μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας έναντι αμοιβής για τη σύναψη αμφοτεροβαρών συμβάσεων που αφορούν ακίνητα, επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιπλέον έχουν εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο, ενώ η συμφωνία περί καταβολής μεσιτικής αμοιβής για τη μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας προς πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής σε πρόσωπο που δεν είναι επαγγελματίας μεσίτης με την προαναφερόμενη έννοια είναι άκυρη και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε απαίτηση. Δεν θεσπίζεται χωροταξικός περιορισμός στην άσκηση των μεσιτικών πράξεων, οι οποίες μπορούν να τελεσθούν και σε άλλη περιφέρεια από αυτήν του επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μεσίτης. Περιστατικά. (Αναίρεση της 5344/2006 ΕΦ ΑΘ).

 

1279/2008 ΑΠ ( 463203)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Δικονομία πολιτική. Αναίρεση.

Προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως των προσθέτων λόγων αυτής. Αναιρετικός λόγος περί παραβίασης των ερμηνευτικών μιας δικαιοπραξίας κανόνων. Σύμβαση μεσιτείας για την πώληση καπνών στην αλλοδαπή. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση αφενός γιατί δεν προσέφυγε στους ερμηνευτικούς κανόνες της σύμβασης, μολονότι υπήρχαν κενά σ΄ αυτή και αφετέρου γιατί είναι αναιτιολόγητη. (Αναιρεί την 7480/2005 ΕφΑθ).

 

1574/2008 ΑΠ ( 475562)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Πληρεξουσιότητα δικηγόρου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της παράστασης των διαδίκων στα πολιτικά δικαστήρια και δη επί της ειδικής διαδικασίας των εργατικών διαφορών. Σύμβαση μεσιτείας. Εννοια μεσίτη αστικών συμβάσεων. Το περιεχόμενο της εντολής προς τον μεσίτη ως προϋπόθεση της καταβολής της αμοιβής, υπό την έννοια της υπάρξεως αιτιώδους συνάφειας μεταξύ αυτής και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Επαναφορά πραγμάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν την εκτέλεση της αποφάσεως. Περιστατικά. (Αναίρεση της 644/2007 ΕΦ ΑΘ).

 

1231/2008 ΑΠ ( 463148)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβάσεως. Χρονική διάρκεια του σταδίου της διαπραγμάτευσης. Αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση ματαιώσεως της σύμβασης. Περιεχόμενο αυτής. Διαπραγματεύσεις για την αγορά ακινήτου. Ματαίωση της σχετικής σύμβασης με ευθύνη του πωλητή. Υποχρέωση αυτού να αποδώσει στον αγοραστή την προκαταβολή που κατέβαλε και να αποζημιώσει περαιτέρω αυτόν λόγω της ζημίας που υπέστη από τη ματαίωση της σύμβασης. (Επικυρώνει την 7126/2003 ΕφΑθ).

 

1052/2008 ΑΠ ( 458015)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Μεσιτεία, μεσιτική αμοιβή.

Προϋποθέσεις του δικαιώματος της μεσιτικής αμοιβής είναι: α) σύμβαση μεσιτείας, δηλαδή υπόσχεση αμοιβής για την ανατιθέμενη στο μεσίτη εντολή για μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη συγκεκριμένης κύριας συμβάσεως, β) μεσιτική δραστηριότητα με τη μορφή μεσολαβήσεως ή υποδείξεως ευκαιρίας για τη σύναψη συγκεκριμένης κύριας συμβάσεως, γ) σύναψη της σκοπούμενης αυτής (κύριας) συμβάσεως και δ) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μεσιτικής δραστηριότητας και της συνάψεως της εν λόγω κύριας συμβάσεως. Κρίση ότι η προσβαλλόμενη εφετειακή απόφαση ορθώς και με επαρκείς αιτιολογίες απέρριψε την ένδικη αγωγή της αναιρεσείουσας περί επιδικάσεως εις αυτήν μεσιτικής αμοιβής, διότι, με βάση τις ορθές παραδοχές της, η αναιρεσείουσα δεν εδικαιούτο την αιτούμενη μεσιτική αμοιβή, αφού δεν είχε καταρτιστεί (κατά τις παραδοχές του Εφετείου) η επικαλούμενη σχετική σύμβαση μεσιτείας με τους αναιρεσιβλήτους. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως εκ της ΚΠολΔ 559 αρ. 19 (απορρίπτει αίτηση για την αναίρεση της ΕφΑθ 6746/2005).

 

1039/2008 ΑΠ ( 458175)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΡΜ 2008/1684)

Σύμβαση μεσιτείας.

Προϋποθέσεις για την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής του μεσίτη. Μεταξύ της ενέργειας του μεσίτη και της πραγματώσεως της συμβάσεως, πρέπει να υπάρχει σχέση αιτίου προς το αποτέλεσμα. Η ύπαρξη της αιτιώδους συνάφειας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ζήτημα πραγματικό που κρίνεται κυριαρχικά από το δικαστήριο της ουσίας. Η κρίση αν τα διαπιστωθέντα από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικά περιστατικά επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι ορισμένο γεγονός μπορεί αντικειμενικά να θεωρηθεί, η μη, ως πρόσφορη αιτία του παραχθέντος αποτελέσματος, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση της ουσιαστικής διατάξεως του άρθρου 703 ΑΚ. Λόγοι λύσης της συμβάσεως μεσιτείας. Ο αναιρετικός λόγος εκ της διατάξεως του άρ. 559 αρ. 18 ΚΠολΔ αναφέρεται σε κάθε παράλειψη του δικαστηρίου της παραπομπής να συμμορφωθεί με το κριθέν από την αναιρετική απόφαση νομικό ζήτημα που μπορεί να ανάγεται, είτε στο ουσιαστικό, είτε στο δικονομικό δίκαιο. Νομικό όμως ζήτημα δεν επιλύεται αν η αναιρετική απόφαση αναιρέσει την προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη νόμιμης βάσεως (άρθρ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ). Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο της παραπομπής δεν δεσμεύεται από τις διαπιστώσεις της απόφασης που αναιρέθηκε ως προς τα πραγματικά περιστατικά και μπορεί να εκτιμήσει αυτά διαφορετικά. Στοιχεία για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης εκ της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολΔ. Εγγραφα κατά την έννοια του λόγου αναίρεσης για παραμόρφωση αποδεικτικών εγγράφων. Περιστατικά. (Αναίρεση της 181/2006 ΕΦ ΚΡΗΤ). Με παρατηρήσεις Αχιλλέα Μπεχλιβάνη στον ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ.

 

890/2008 ΑΠ ( 471745)

(ΔΕΕ 2008/1278)

Μεσιτεία. Πότε συνάπτεται σύμβαση μεσιτείας.

Για την κατάρτιση σύμβασης απαιτείται πρόταση και αποδοχή αυτής από εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται. Πρόσκληση προς υποβολή πρότασης και για να καταρτιστεί η σύμβαση απαιτείται να αποδεχτεί την πρόταση εκείνος που διατύπωσε αρχικά την πρόσκληση. Πότε ιδρύονται οι εκ του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ λόγοι αναίρεσης. Κρίση ότι στην ένδικη υπόθεση δεν καταρτίστηκε τελικά η σκοπούμενη, με τη διαμεσολάβηση του ενάγοντα, σύμβαση μίσθωσης για τη λειτουργία καζίνο σε πλοία της εναγομένης και δεν οφείλεται αμοιβή για διαμεσολάβηση μεσίτη. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την αρ. 692/2004 ΕΦ ΠΕΙΡ).

 

614/2008 ΑΠ ( 461417)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Παύση δεδικασμένου με την αναίρεση της υπόθεσης ή μέρους αυτής.

Προκειμένου περί αποφάσεως που δέχεται ότι υπάρχει υποχρέωση καταβολής μεσιτικής αμοιβής, την οποία όμως, ως δυσανάλογα μεγάλη μειώνει στο μέτρο που αρμόζει, κατά παραδοχή ενστάσεως των οφειλετών, η κατόπιν επιτυχούς αναιρέσεως εκ μέρους του μεσίτη παραπονουμένου για αναιτιολόγητη παραδοχή της παραπάνω ενστάσεως, εξαφάνιση της αποφάσεως, αφορά μόνο το κεφάλαιο της ενστάσεως αυτής, με συνέπεια ότι το δικαστήριο της παραπομπής να περιορίζεται στην εξέταση μόνο του κεφαλαίου αυτού καθόσον τα περιστατικά που θεμελιώνουν το δικαίωμα για λήψη μεσιτικής αμοιβής έχουν κριθεί τελεσιδίκως από την εξαφανισθείσα κατά το μέρος αυτό απόφαση, που παράγει δεδικασμένο. Περιστατικά. (Απόρριψη της 3320/2006 ΕφΑθ).

 

Οι παραπάνω αποφάσεις επιλέχθηκαν με μέριμνα του Δικηγορικού Γραφείου

Γιάννης Καρακουλάκης & Συνεργάτες